રોજગાર ભરતીમેળામાં ભાગ લેવા બાબત ONLINE ROJGAR MELA

રોજગાર ભરતીમેળામાં ભાગ લેવા બાબત ONLINE ROJGAR MELA પ્રિય રોજગાર ઈચ્છુક,             મદદનીશ નિયામક રોજગાર કચેરી, અમદાવાદ દ્વારા કાલે તા. 28-07-2021 ના રોજ બપોરે 03:૦૦ કલાકે zoom app દ્વારા વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી ઓનલાઈન રોજગાર ભરતીમેળો યોજાનાર છે તો આપે રોજગારની ઉત્તમ તક પ્રાપ્ત કરવા માટે zoom એપ્લીકેશન ડાઉનલોડ કરી zoom … Read more

Sardar Patel Renewable Energy Research Institute (SPRERI) Recruitment for Various Posts 2020

Sardar Patel Renewable Energy Research Institute (SPRERI) Recruitment for Various Posts 2020 Sardar Patel Renewable Energy Research Institute (SPRERI) has published an Advertisement for below mentioned Posts. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.Posts: Senior Research Fellow (Thermo-Chemical Conversion Division) Project Assistant (Bio-conversion Technology … Read more

Shri MP Shah Govt. Medical College, Jamnagar Recruitment For Physicist & RT Posts 2020

Shri MP Shah Govt. Medical College, Jamnagar Recruitment For Physicist & RT Posts 2020 Shri MP Shah Govt. Medical College, Jamnagar has published an Advertisement for the below-mentioned Posts. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below. Posts: Physicist (Radiotherapy Dept.)- 01 Posts Radiotherapy Technician … Read more

RSCDL Recruitment for Chief Finance Officer Posts 2019

RSCDL Recruitment for Chief Finance Officer Posts 2019: Rajkot Smart City Development Ltd. (RSCDL) has published an Advertisement for below mentioned Posts. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below. Posts: Chief Finance Officer Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.Selection Process: … Read more

AAU Recruitment for SRF, JRF & Research Assistant Posts 2020

AAU Recruitment for SRF, JRF & Research Assistant Posts 2020: Anand Agricultural University (AAU) has published an Advertisement for below mentioned Posts. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below. Posts: Senior Research Fellow SRF Junior Research Fellow Research Assistant Educational Qualification: Please read Official … Read more

ICAR – DMAPR Recruitment for JRF, SRF & Office Assistant cum Computer Operator Posts 2020

ICAR – DMAPR Recruitment for JRF, SRF & Office Assistant cum Computer Operator Posts 2020: ICAR – DMAPR has published an Advertisement for below mentioned Posts. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below. Posts: Junior Research Fellow (JRF): 01 Post Senior Research Fellow (SRF): … Read more

Delhi Police Recruitment for 649 Head Constable (AWO / TPO) Posts 2019-20

Delhi Police Recruitment for 649 Head Constable (AWO / TPO) Posts 2019-20: Delhi Police has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below in the advertisement. Posts: Head Constable (AWO / TPO) Category Wise Posts: General – … Read more

SSC Combined Higher Secondary Level (10+2) Examination 2019-20

SSC Combined Higher Secondary Level (10+2) Examination 2019-20: Staff Selection Commission (SSC) has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below in the advertisement. Exam Name: Combined Higher Secondary Level (10+2) Posts: Lower Division Clerk / Junior … Read more

General Hospital, Mehsana Recruitment for Medical Officer, Lab. Technician & Various Posts 2019

General Hospital, Mehsana Recruitment for Medical Officer, Lab. Technician & Various Posts 2019: General Hospital, Mehsana has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below. Posts: Pediatrician Medical Officer Dental Technician Lab Technician Staff Nurse Educational Qualification: … Read more

Bank of Maharashtra Recruitment for Generalist Officer Posts 2019

Bank of Maharashtra Recruitment for Generalist Officer Posts 2019: Bank of Maharashtra has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below in the advertisement. Posts: Generalist Officer II & III Category Wise Vacancies:Generalist Officer (II) – 200 … Read more